مجتمع تحقیقاتی و دامپروری جینکا

شرکت بهبود شیمی کیمیاگران از سال از سال 1399 با راه اندازی فاز اول مجتمع تحقیقاتی و دامپروری جینکا روزانه حدود 2000 لیتر شیر باکیفیت تولید میکند.