مجتمع تحقیقاتی و دامپروری جینکا

شرکت بهبود شیمی کیمیاگران از سال از سال 1399 مجتمع تحقیقاتی و دامپروری جینکا متعلق به این شرکت را با  40 راس گاو شیری راه اندازی و روزانه حدودا 1500 کیلوگرم شیر باکیفیت تولید میکند.