گاوها برای شیر دوشی بایستی به محل دیگری غیر از اصطبل نگهداری دام برده شوند، این امر علاوه بررعایت بهداشت شیر دوشی اولین برنامه تحریک گاو برای ترشح هورمون اکسی توسین ( Oxytocine) است که سبب آزاد شدن شیر و شل شدن پستان وعضلات حلقوی اسفنکتر و دوشیدن کامل شیر در شیر

 برگرفته از دستورات کارDEFRA بیماری ورم پستان محیطی پیشگیری، بهاربند، مدیریت شیردوشی وزارت کشاورزی انگلستان 

پاتوژن های ایجاد کننده ورم پستان محیطی، روی سطح بیرونی سر پستان ها به سر می برند. اگر آماده سازی پستان به خوبی انجام نگیرد، و یا دستگاه